Tagged with Lịch Sử Nghệ Thuật

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 18 (Hết)

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 18 (Hết)

Jesse Bryant Wilder Trần Quang Nghĩa dịch PHẦN VI: Mười Điều Tâm Niệm  Trong phần này. . . Tôi sẽ để nghị với các bạn các phương tiện mở rộng kiến thức của mình về nghệ thuật và lịch sử nghệ thuật. Cách duy nhất để chiêm ngưỡng trực tiếp hầu hết những tác phẩm … Tiếp tục đọc