Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương XIV)

Bi kịch của một dân tộc: Cách Mạng Nga 1897- 1921 (Phần 3: Chương XIV)

Tác giả Orlando Figes Trần Quang Nghĩa dịch Chương 14  Chế Độ Mới Toàn Thắng i Ba Trận Đánh Quyết Định Hoàng thân Lvov viết cho một doanh nhân người Mỹ Charles Crane vào ngày 12/10/1918: Chủ nghĩa Bôn-se-vich đã bắt gặp một mảnh đất màu mỡ cho những bản năng thấp hèn và vô chính phủ … Tiếp tục đọc