Filed under Lịch sử phương Đông

Xóa bỏ chế độ nô lệ, một di sản của chủ nghĩa thực dân Pháp

Xóa bỏ chế độ nô lệ, một di sản của chủ nghĩa thực dân Pháp

Chhun Sunly/Khmer Times Ngày 1 tháng 5 năm 2023 Biên dịch GaD Một di sản quan trọng của thời kỳ thuộc địa Pháp ở Đông Dương là một sự kiện mang tính bước ngoặt xảy ra vào cuối thế kỷ 19 – sự kết thúc chế độ nô lệ của con người. Người Pháp đã … Tiếp tục đọc