Filed under Lịch sử thế giới phương Tây

Jerusalem: Những thăng trầm lịch sử – Phần 10 (Hết)

Jerusalem: Những thăng trầm lịch sử – Phần 10 (Hết)

Gặp nhau ở London một ít tuần đầu, Lloyd George và Thủ tướng Pháp Georges Clemenceau bàn việc chia chác ở Trung Đông. Để lấy Syria, Clemenceau đang dàn xếp:

CLEMENCEAU: ‘Hãy nói tôi biết ý muốn của ngài.’
LLOYD GEORGE: ‘Tôi muốn Mosul.’
CLEMENCEAU: ‘Ngài sẽ có được Mosul. Còn gì nữa không?’
LLOYD GEORGE: ‘Vâng tôi cũng muốn Jerusalem!’
CLEMENCEAU: ‘Ngài sẽ có Jerusalem.’ Tiếp tục đọc

Chỉ huy quân sự vĩ đại của Armenia — Vardan Mamikonian và gia tộc của ông

Chỉ huy quân sự vĩ đại của Armenia — Vardan Mamikonian và gia tộc của ông

Jason Ho Vardan Mamikonian là một lãnh đạo quân sự người Armenia sống vào giữa thế kỷ 4 và 5 Công Nguyên. Ông nổi tiếng vì đã dẫn dắt người dân Armenia chống lại người Sassanid tại Trận Avarayr vào năm 451 Công Nguyên. Mặc dù người Sassanid đạt được thắng lợi, nhưng đó là … Tiếp tục đọc