Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 28

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 28

Trần Thái Tông [1225-1257] Hồ Bạch Thảo                 Niên hiệu: Kiến Trung 1225-1231 Thiên Ứng Chính Bình 1232-1250 Nguyên Phong 1251-1257   Vua họ Trần, tên húy là Cảnh, trước tên húy là Bồ, làm Chi hậu chính triều Lý, được Chiêu Hoàng nhường ngôi, ở ngôi 33 năm [1226-1258], nhường ngôi cho con 19 … Tiếp tục đọc