Tagged with thẩm phán tối cao Mỹ

Vì sao thẩm phán tối cao Mỹ có nhiệm kỳ trọn đời?

Vì sao thẩm phán tối cao Mỹ có nhiệm kỳ trọn đời?

Không như những vị trí cấp cao khác trong chính quyền, thẩm phán tối cao Mỹ được Hiến pháp trao cho nhiệm kỳ trọn đời. Trên thực tế, Hiến pháp Mỹ không quy định cụ thể thẩm phán tối cao, vị trí quyền lực bậc nhất trong hệ thống tư pháp Mỹ, có nhiệm kỳ … Tiếp tục đọc