Tagged with Trụ đồng Mã Viện

Trụ đồng Mã Viện : Sự đàn hồi của biên giới đế quốc Trung Hoa

Trụ đồng Mã Viện : Sự đàn hồi của biên giới đế quốc Trung Hoa

Vũ Ngự Chiêu Cuộc dấy binh của Hai Bà Trưng năm 40 được coi như trang đầu bi hùng của Việt sử dài theo cuộc chiến vệ quốc trường kỳ, liên lũy suốt hai thiên kỷ. Hàng năm, giỗ hai Bà cử hành ngày 6/2 âm lịch [hiện thay thế bằng ngày 8/3 TL, tức … Tiếp tục đọc