Tagged with tiến sĩ

Phó Bảng có phải là Tiến Sĩ ?

Phó Bảng có phải là Tiến Sĩ ?

Cao Văn Thức Phó bảng là một kết quả đạt được của một số cử nhân dự khoa thi Hội dưới thời nhà Nguyễn. Lâu nay có nhiều quan niệm khác nhau về loại bằng cấp này, có người thì cho rằng Phó bảng là một học vị riêng biệt và thấp hơn Tiến sĩ; … Tiếp tục đọc