Filed under Lịch sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 79

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 79

Vua Lê Thái Tổ [3] Hồ Bạch Thảo Năm ngoái vào ngày 25/11/1429, nhân sứ nhà Minh là bọn Lý Kỳ về nước; Vua Lê Thái Tổ sai bọn đầu mục là Đào Công Soạn mang vàng bạc và sản vật địa phương sang triều cống. Đến ngày 3/4/1430 đến kinh đô nhà Minh, đưa lời … Tiếp tục đọc