Filed under Lịch sử Việt Nam

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 78

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 78

Vua Lê Thái Tổ [2] Hồ Bạch Thảo  Tháng giêng, Vua ra lệnh nghiêm trị tệ trạng uống rượu, cờ bạc; qui định bảo vệ, và sử dụng ấn: “Kỷ Dậu, Thuận Thiên năm thứ 2, (Minh Tuyên Đức năm thứ 4). Mùa xuân, tháng giêng, ngày mồng 4 [7/2/1429], ra lệnh chỉ cho các quan, … Tiếp tục đọc