Tagged with chăm

Phiên quốc Panduranga – Champa hay Trấn Thuận Thành , phủ Bình Thuận (thế kỷ XVII – XIX)

Phiên quốc Panduranga – Champa hay Trấn Thuận Thành , phủ Bình Thuận (thế kỷ XVII – XIX)

Đổng Thành Danh (*) Bài viết này có mục đích nghiên cứu và tìm hiểu về phiên quốc “Panduranga – Champa” hay trấn Thuận Thành (phủ Bình Thuận) trong giai đoạn thế kỷ XVII – XIX. Mà trọng tâm là sự thành lập của trấn Thuận Thành, sự tồn tại và chấm dứt của nó … Tiếp tục đọc