Tagged with Trần Quang Nghĩ

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 15

Lịch Sử Nghệ Thuật- Phần 15

Jesse Bryant Wilder Trần Quang Nghĩa dịch Chương 23 Thấy Mà Chẳng Hiểu: Từ Nghệ Thuật Phi Vật Thể đến Biểu Hiện trừu tượng  Trong Chương Này Khảo sát phái tiên phong Nga Thăm dò phái Dada, Siêu thực, và cõi vô thức Xem xét kiến trúc Tân kỳ Xếp loại trường phái Biểu hiện … Tiếp tục đọc