Tagged with Mussolini

Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít

Mussolini Lãnh Tụ Phát Xít

Thành công của Mussolini kéo theo thành công của Hitler tại nước Đức để giải quyết một tình trạng khủng hoảng chính trị tương tự, và đệ nhị thế chiến bắt đầu từ đây mà tạo thành khúc quanh lịch sử toàn thế giới. Tiếp tục đọc