Tagged with minh thực lục

Minh Thục Lục viết về cuộc đấu tranh chống ngoại xâm dưới thời quân Minh cai trị

Minh Thục Lục viết về cuộc đấu tranh chống ngoại xâm dưới thời quân Minh cai trị

Tác giả khai thác bộ sử Nhà Minh, đối chiếu với các bộ sử Việt Nam, để vạch lại, theo trình tự thời gian, cuộc đấu tranh chống ngoại xâm 1407-1427. Tiếp tục đọc

Về cuốn Việt Kiệu Thư

Về cuốn Việt Kiệu Thư

nghiencuulichsu : bài viết và ý kiến trao đổi của hai tác giả Nguyễn Huệ Chi và Hồ Bạch Thảo xung quanh cuốn sử Việt Kiệu Thư của tác giả Lý Văn Phượng Bài của giáo sư Nguyễn Huệ Chi : Thủ đoạn tiêu diệt tận gốc văn hóa Việt Nam của Minh Thành Tổ Nguyên … Tiếp tục đọc