Tagged with Lê Long Đĩnh

Mẹ của vua Lê Long Đĩnh là một người Chiêm Thành?

Mẹ của vua Lê Long Đĩnh là một người Chiêm Thành?

Vũ Hùng Sau khi vua Lê Đại Hành mất, người con thứ 3 là Lê Long Việt lên ngôi được 3 ngày thì bị người em cùng mẹ là Lê Long Đĩnh, người con thứ 5 của vua Lê Đại Hành, sai người ban đêm trèo tường vào cung giết, thọ 23 tuổi (983 -1005), … Tiếp tục đọc