Tagged with LÊ LỢI

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 66

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 66

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (3) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Phong thành hầu Lý Bân thay Anh quốc công Trương Phụ giữ chức Tổng binh Giao Chỉ được 5 năm thì mất [1417-1422]; Vinh dương bá Trần Trí thay thế: “Ngày 14 tháng giêng năm Vĩnh Lạc thứ 20 [ 5/2/1422 … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 65

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 65

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời khởi nghĩa (2) [1418-1427] Tình hình nước ta lúc bấy giờ, các cuộc khởi nghĩa chống quân Minh xâm lược nỗi lên khắp nơi từ bắc Trung Phần cho đến Lạng Sơn. Vào đầu năm Bình Định vương thứ 3 [1420], nhận thấy đạo quân dưới quyền Lý Bân … Tiếp tục đọc