Tagged with LÊ LỢI

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 76

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 76

Mối di lụy quan quân Trung Quốc thời Minh về cuộc chiến tại Đại Việt Hồ Bạch Thảo       Trong cuộc xâm lăng nước ta dưới thời nhà Hồ, Liễu Thăng chiếm công đầu; đến năm Tuyên Đức thứ 2 [1427], lại được giao chức Tổng binh, cứu viện Vương Thông. Ỷ binh hùng, … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 74

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 74

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (11) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo  Sau chiến thắng tại Chi Lăng, Cần Trạm, tiêu diệt đạo quân cứu viện của Liễu Thăng; Bình định vương sai gửi thư đến Thành sơn hầu Vương Thông, phân tích cho y cơ hội cuối cùng để rút quân trở về, mang lại … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 73

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 73

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (10) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo  Thành Xương Giang tọa lạc tại thị xã tỉnh Bắc Giang hiện nay; trước khi bị đánh chiếm vào ngày mồng 8 tháng 9 [28/9/1427], Bình định vương đã mấy lần cho mang thư dụ. Sau đây là bức thư thứ nhất, trong Quân … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 72

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 72

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (9) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Đề phòng lực lượng quân Minh sắp sang cứu viện Vương Thông, vào tháng 4 năm Bình Định vương thứ 10 [27/4-25/5/1427]; Bình định vương Lê Lợi ra lệnh tu sửa ải Lê Hoa, tại thượng nguồn sông Lô; cùng canh giữ và kiểm … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 71

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 71

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (8) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Vào khoảng tháng 2 năm Bình Định vương thứ 10 [26/2-27/3/1247] (Minh, Tuyên Đức năm thứ 2); Vương Thông lo củng cố phòng thủ thành Đông Quan, ý chờ viện binh tới. Bình định vương sai Nguyễn Trãi soạn thư, xét tình hình hai … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 70

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 70

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (7) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo   Vào tháng giêng năm Bình Định vương thứ 10 [28/1-25/2/ 1247] (Minh, Tuyên Đức năm thứ 2), Bình định vương Lê Lợi dời đại bản đoanh từ huyện Thanh Trì [Hà Nội], sang dinh Bồ Đề tại huyện Gia Lâm, Bắc Ninh; đối … Tiếp tục đọc

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 69

Lịch Sử Việt Nam Thời Tự Chủ- Bài 69

BÌNH ĐỊNH VƯƠNG LÊ LỢI: Thời kỳ khởi nghĩa (6) [1418-1427] Hồ Bạch Thảo Tin thắng trận tại Tốt Động báo đến hành doanh Lỗi Giang, Thanh Hóa; Bình định vương cấp tốc mang đại quân ra Bắc; khi đến huyện Chương Mỹ [Hà Tây], các tướng đều ra đón mừng. Bấy giờ quân Minh thiếu vũ khí, … Tiếp tục đọc