Tagged with báo chí

Nền báo chí Việt Nam thời thuộc Pháp (1858-1945)- Bài 2

Nền báo chí Việt Nam thời thuộc Pháp (1858-1945)- Bài 2

Lý Đăng Thạnh V- MỘT SỐ NHÀ BÁO THỜI THUỘC PHÁP (1862-1945) Một số ký giả, người quản lý báo, chủ báo, chủ nhà in và xuất bản tiêu biểu thời thuộc Pháp (1862-1945) gồm có – Alfred-Ernest Babut (1878-1962): đảng viên SFIO (Societé française de l’internationale ouvriere) với lập trường thiên tả; hội viên … Tiếp tục đọc