Tagged with trịnh nguyễn phân tranh

Bàn về giai thoại chung quanh Đào Duy Từ

Bàn về giai thoại chung quanh Đào Duy Từ

Tôn Thất Thọ Trong lịch sử dân tộc, Đào Duy Từ có lẽ là nhân vật khá đặc biệt. Chính sử ghi chép về ông khá ít ỏi. Nếu có thì nhiều chỗ còn bất nhất, từ thời điểm ông bị cấm thi hay bị hủy kết quả thi, đến thời điểm ông theo chúa … Tiếp tục đọc