Tagged with Thời đại Thái cực

Thời đại Thái cực 1914- 1991 (Phần 9)

Thời đại Thái cực 1914- 1991 (Phần 9)

Chương 9 : THỜI ĐẠI HOÀNG KIM Eric Hobsbawm Nguyễn Ngọc Giao dịch  “Chính là trong 40 năm vừa qua mà Modena đã thực sự nhảy vọt một bước dài. Cho đến lúc ấy, thời kì bắt đầu từ ngày thống nhất (nước Italia) chỉ là thời gian chờ đợi, những thay đổi diễn ra … Tiếp tục đọc