Tagged with phủ Lạng Thương

Mấy nét phác thảo về đội ngũ danh nhân văn hóa vùng đất Phủ Lạng Thương

Mấy nét phác thảo về đội ngũ danh nhân văn hóa vùng đất Phủ Lạng Thương

TS. Khổng Đức Thiêm   Nhìn chung, khái niệm về vùng đất Phủ Lạng Thương trong những năm cuối thế kỷ XIX nửa đầu thế kỷ XX (1895 – 1945) chỉ bao hàm không gian của hai làng Thọ Xương (làng Thương) và Châu Xuyên (làng Dền) dồn lại, tức là chỉ rộng chừng 180 ha, … Tiếp tục đọc