Tagged with Nghệ An

Vị thế Địa-Quân Sự, Địa- Chiến lược của Nghệ An trong sự nghiệp giữ nước thời phong kiến

Vị thế Địa-Quân Sự, Địa- Chiến lược của Nghệ An trong sự nghiệp giữ nước thời phong kiến

 Nguyễn Tài Văn Năm 905, Khúc Thừa Dụ dựng nền tự chủ, chấm dứt thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc trong lịch sử dân tộc, đất nước bước vào thời kỳ độc lập, từng bước xây dựng, phát triển chế độ phong kiến. Nhà Đinh, Tiền Lê đều gọi xứ Nghệ là Hoan Châu. … Tiếp tục đọc