Tagged with Karl Marx

Karl Marx và Tây Đức thời hậu chiến

Karl Marx và Tây Đức thời hậu chiến

Tác giả: Tôn Thất Thông CHLB Đức Trong thế kỷ 19, không ai đã để lại nhiều tác phẩm và lý thuyết làm thay đổi tiến trình lịch sử loài người trong thế kỷ 20 như Karl Marx. Nếu như lịch sử không diễn ra đúng như Karl Marx dự kiến, và nếu một phần lớn … Tiếp tục đọc