Tagged with Đào Duy Từ

Về thời điểm Đào Duy Từ vào Xứ Đàng Trong

Về thời điểm Đào Duy Từ vào Xứ Đàng Trong

Tôn Thất Thọ             Đào Duy Từ (1572-1634) là nhà văn hóa lớn, người đã giúp chúa Nguyễn xây dựng cơ nghiệp. Ông quê ở làng Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn (nay là Vân Trai, Tĩnh Gia, Thanh Hóa), có tài văn võ nhưng không được đi thi vì là con nhà ca xướng. Ông … Tiếp tục đọc