Tagged with “Đái lệ sơn hà- đan thư thiết khoán

Đi tìm xuất xứ câu nói : “Dù cho sông cạn núi mòn”

Đi tìm xuất xứ câu nói : “Dù cho sông cạn núi mòn”

               Nguyễn Văn Nghệ    Trong bài thơ “Thề non nước” của Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có câu: “Dù cho sông cạn đá mòn/ Còn non còn nước, hãy còn thề xưa”. Ông Hồ Chí Minh có nói: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là … Tiếp tục đọc