Tagged with chú nguyễn

Quan hệ Đằng Trong-Xiêm thế kỷ XVII-XVIII

Quan hệ Đằng Trong-Xiêm thế kỷ XVII-XVIII

  Quá trình Nam tiến của người Việt trong thế kỉ XVII- XVIII Bối cảnh của quá trình Nam tiến Đại Việt thế kỉ XIV là một thế kỉ của khởi nghĩa nông dân và nôị chiến. Từ khi Uy Mục Đế lên làm vua, chính sự trong nước bắt đầu rối ren qua cái thời thịnh trị của … Tiếp tục đọc