Tagged with Cải Cách Ruộng Ðất

Về Cải Cách Ruộng Ðất

Về Cải Cách Ruộng Ðất

Vũ Ngự Chiêu* I. Nội dung Cải cách ruộng đất [CCRÐ] Tức làm sao có sự phân phối ruộng đất hợp lý để nông dân có đất cày cấy – là điều quan tâm hàng đầu của những nhà cai trị các xã hội nông nghiệp muốn dân giàu, nước mạnh. Trong Ðường Kách Mệnh, … Tiếp tục đọc