Tagged with Tuyên Ngôn Độc Lập

Hà Nội, nơi phát tích của cả 3 bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Hà Nội, nơi phát tích của cả 3 bản Tuyên Ngôn Độc Lập

Lê Đắc Chỉnh Bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô 10/10/2022 và Hà Nội ban hành nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hoá Trên thế giới ít có dân tộc nào phải đấu tranh giành độc lập lâu dài và gian khổ như Việt Nam và cũng … Tiếp tục đọc