Tagged with Trình Minh Đạo

Minh Đạo gia huấn và vấn đề người xưa với về giáo dục gia đình

Minh Đạo gia huấn và vấn đề người xưa với về giáo dục gia đình

Tạ Đăng Tuyên Đến đầu thế kỷ XX, Nho học tuy đã ở trong cảnh “Ông Nghè, ông Cống cũng nằm co” nhưng chữ Nho vẫn còn được không ít người tiếp tục theo học và thường được học song song với chữ Quốc ngữ, chữ Pháp trong hệ thống giáo dục thời Pháp thuộc. … Tiếp tục đọc