Tagged with Trần Ích Tắc

Việt gian bán nước trong Lịch Sử (Bài 10c)

Việt gian bán nước trong Lịch Sử (Bài 10c)

Nguyễn Ánh, tức vua Gia Long Nguyễn Ngọc Lanh 1- Số bài sỉ nhục ông này Số bài sỉ nhục vua Chiêu Thống đã nhiều, nhưng số bài kết án vua Gia Long còn nhiều gấp chục, hoặc trăm. Xin hỏi Google – là trọng tài đủ công bằng. Tại sao? – Tại vì vua … Tiếp tục đọc