Tagged with tên hiệu

Tìm hiểu về Danh, Tự, Hiệu của người xưa

Tìm hiểu về Danh, Tự, Hiệu của người xưa

Trịnh Khắc Mạnh Thời xưa, ở Trung Quốc, tầng lớp quí tộc quan lại, ngoài họ tên chính thức do ông, bà, cha, mẹ đặt cho; khi lớn lên người ta thường đặt tên tự, tên hiệu và biệt hiệu. Sách Từ nguyên mục Danh tự giải thích: “古 代 貴 族 始 生 有 … Tiếp tục đọc