Tagged with Sử Việt

Chuyện lạ trong sử Việt

Chuyện lạ trong sử Việt

  Phan Bá Lương Bài viết này bắt đầu bằng một lần tình cờ, tôi lần giở một số trang của cuốn Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam, và tôi đọc được “Năm Đinh mùi 187, Hán Linh đế cử Lý Tiến, người quận Giao Chỉ làm Thứ sử Giao Chỉ…Lý Tiến … Tiếp tục đọc