Tagged with nội chiến

Nghĩ về đàn tế chiến sĩ trận vong của tướng Nguyễn Phúc Hiệp

Nghĩ về đàn tế chiến sĩ trận vong của tướng Nguyễn Phúc Hiệp

Kỉ niệm 380 năm Nam Bắc phân tranh (1627 – 2007) Trần Viết Ngạc Dân tộc Việt Nam vừa trải qua hai cuộc chiến tranh Ba mươi năm (1945 – 1975) và một cuộc phân ly Nam Bắc Hai mươi năm (1955 – 1975). Nội chiến và chia cắt lãnh thổ, chia cắt dân tộc … Tiếp tục đọc