Tagged with Nhị Thập Ngũ Sử

Lời ai điếu Giáo sư Phan Huy Lê

Lời ai điếu Giáo sư Phan Huy Lê

Hồ Bạch Thảo Thời tôi học tại trường Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, qua các chứng chỉ Văn Chương Quốc Âm, Văn Chương Việt Hán, được học tác phẩm của các danh sĩ Phan Huy Ích, Phan Huy Thực, Phan Huy Chú, Phan Huy Vịnh; hiểu được dòng họ Phan Huy đóng góp rất … Tiếp tục đọc