Tagged with nhật

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 5

Những trận hải chiến nổi tiếng trong lịch sử- Phần 5

Phần 5 : Những trận hải chiến nổi tiếng thời cận đại – Châu Á thế kỷ 19 Biên dịch : hongsonvh Trận chiến sông Áp lục – Một phần của chiến tranh Giáp Ngọ năm 1894-95 Hoàn cảnh lịch sử của trận chiến sông Áp lục Trung Quốc dưới ách thống trị của Triều đình nhà … Tiếp tục đọc

Xứ Phù Tang và những bí ẩn lịch sử

Xứ Phù Tang và những bí ẩn lịch sử

PHẠM THỊ THU GIANG (TS, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội) Không hiểu từ đâu và bao giờ, “Phù Tang” đã mặc nhiên trở thành một mỹ từ để chỉ nước Nhật trong tiếng Việt. Từ này thường được người ta dùng trong các áng văn chương, các bài báo, các … Tiếp tục đọc