Tagged with nguyễn gia kiểng

Nhìn lại nhân vật Nguyễn Huệ

Nhìn lại nhân vật Nguyễn Huệ

Nguyễn Gia Kiểng Di sản tinh thần của một dân tộc thể hiện rõ nhất qua các anh hùng. Các anh hùng dân tộc là thuốc thử màu bộc lộ tâm lý của một dân tộc. Qua cách chọn lựa và tôn vinh các anh hùng, các dân tộc tiết lộ những giá trị mà … Tiếp tục đọc