Tagged with Người Hà Lan đến Đại Việt

Người Hà Lan đến Đại Việt

Người Hà Lan đến Đại Việt

Trần Thanh Ái Trong bài “Người Anh đầu tiên đến Đại Việt” (Trần Thanh Ái 2022), chúng ta đã nghe trưởng thương điếm R. Cocks ở Hirado (Nhật) có lần nói đến cuộc tàn sát một thị trấn Đàng Trong do người Hà Lan gây ra như là nguyên nhân sâu xa của vụ tấn … Tiếp tục đọc