Tagged with mohammed

Hồi Giáo

Hồi Giáo

NHÀ TIÊN TRI MOHAMMED (570-632) VÀ ĐẠO HỒI Phạm Văn Tuấn 1/ Đạo Hồi và ảnh hưởng. Đạo Hồi (Islam) là một lối sống chứa đủ ba hình thái tôn giáo, chính trị và văn hóa, và ba hình thái này hòa lại với nhau, lẫn vào nhau. Đạo Hồi gồm nhiều giáo phái, mỗi … Tiếp tục đọc