Tagged with Hoàng Đỗ Vũ

Sự khai sinh của Đại Việt- Phong trào tự trị (Thế Kỷ IX-X)

Sự khai sinh của Đại Việt- Phong trào tự trị (Thế Kỷ IX-X)

Vũ Ngự Chiêu- Hoàng Đỗ Vũ Việt Nam cổ thời chỉ được ghi phụ chép trong cổ sử Trung Hoa như các xứ man di phương Nam rồi Tây Nam từng đến xin cống lễ, hay liên quan đến chiến công xâm lược, thực và giá lẫn lộn, của các triều đại—dưới các chiêu bài … Tiếp tục đọc