Tagged with Hằng Phương

 Thơ Hằng Phương Nữ Sỹ trong tập Hương Xuân 1943

 Thơ Hằng Phương Nữ Sỹ trong tập Hương Xuân 1943

* Vũ Ngọc Phương  Lịch sử Thơ Việt Nam thời dựng Nước không còn dấu tích gì trong lưu trữ Việt Nam, may ra có thể tìm được trong các thư tịch cổ Việt hoặc Hán đang còn lưu trữ hàng chục nghìn quyển tại Trung Quốc, Pháp và thư viện Quốc Hội Hoa kỳ. … Tiếp tục đọc