Tagged with gia rai

Tơring và các thủ lĩnh của người Gia Rai từ nửa cuối thế kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XX

Tơring và các thủ lĩnh của người Gia Rai từ nửa cuối thế kỷ XIX – nửa đầu thế kỷ XX

Nguyễn Thị Kim Vân Gia Rai1 là một trong 5 tộc người Mã Lai – Đa Đảo2hiện sinh sống trên vùng đất Nam Trường Sơn – Tây Nguyên và đồng bằng ven biển Trung bộ Việt Nam. Trước khi người Pháp đặt được ách cai trị lên các cao nguyên phía tây của vùng đất Nam … Tiếp tục đọc