Tagged with Dương Danh Dy

Hội nghị Thành Đô: nguyên nhân, diễn biến và hậu quả

Hội nghị Thành Đô: nguyên nhân, diễn biến và hậu quả

Dương Danh Dy 1/ Nguyên nhân  Nguyên nhân từ phía Việt Nam: Người lãnh đạo chủ chốt của Đảng ta, người quyết liệt chống bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc qua đời tháng 7 năm 1986, tạo điều kiện cho Ban lãnh đạo Việt nam nhất là ngưòi lãnh đạo chủ chốt mới, đại … Tiếp tục đọc