Tagged with đất đai

Tư hữu đất đai thời Lý- Trần

Tư hữu đất đai thời Lý- Trần

VÀI NHẬN XÉT VỀ RUỘNG ĐẤT TƯ HỮU Ở VIỆT NAM THỜI LÝ TRẦN Phạm Thị Tâm, Hà Văn Tấn Cơ sở của chế độ phong kiến là chế độ sở hữu ruộng phong kiến. Vì thế, khi nghiên cứu lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, nhiều nhà sử học đã chú ý đến … Tiếp tục đọc