Tagged with Bình Định An Nam chiến đồ

Bộ tranh Bình Định An Nam chiến đồ

Bộ tranh Bình Định An Nam chiến đồ

Góp thêm tư liệu mới về quan hệ chiến sự và ngoại giao Việt – Thanh thời Tây Sơn : Bộ tranh “Bình Định An Nam chiến đồ” có thơ đề vịnh bằng ngự bút của vua Càn Long Nguyễn Quốc Vinh * Việt Nam học – Kỷ yếu Hội thảo quốc tế lần thứ … Tiếp tục đọc