Tagged with Thạch Đạt Khai

Truyền thuyết về Thạch Đạt Khai

Truyền thuyết về Thạch Đạt Khai

Trích  từ “Thiên Quốc này chẳng thái bình“ Tác giả Đào Đoản Phòng Đỗ Trung Thành dịch Thạch Đạt Khai e là thủ lĩnh nhiều truyền thuyết nhất trong Thái Bình Thiên Quốc, một người tiếng tăm lớn nhất nhưng cũng là người có “truyền thuyết sơn trại” phong phú nhất. Thân thế, tài năng, sự sống … Tiếp tục đọc