Tagged with Trần Quang Nghĩa

Jerusalem: Những thăng trầm lịch sử – Phần 10 (Hết)

Jerusalem: Những thăng trầm lịch sử – Phần 10 (Hết)

Gặp nhau ở London một ít tuần đầu, Lloyd George và Thủ tướng Pháp Georges Clemenceau bàn việc chia chác ở Trung Đông. Để lấy Syria, Clemenceau đang dàn xếp:

CLEMENCEAU: ‘Hãy nói tôi biết ý muốn của ngài.’
LLOYD GEORGE: ‘Tôi muốn Mosul.’
CLEMENCEAU: ‘Ngài sẽ có được Mosul. Còn gì nữa không?’
LLOYD GEORGE: ‘Vâng tôi cũng muốn Jerusalem!’
CLEMENCEAU: ‘Ngài sẽ có Jerusalem.’ Tiếp tục đọc