Tagged with Trần Nguơn Phiêu

Một số chi tiết về Phan Văn Hùm

Một số chi tiết về Phan Văn Hùm

Ðây là một đoạn trích thuật từ cuốn hồi ký của Bác sĩ Trần Nguơn Phiêu viết về một nhà cách mạng nổi danh là Phan Văn Hùm. Ký ức này là di sản quí báu và hàm chứa những dữ kiện khá mới là cho tới nay mới được tiết lộ về Phan Văn Hùm. Tiếp tục đọc