Tagged with nạn cống vải

Tranh cãi xung quanh “nạn cống vải”

Tranh cãi xung quanh “nạn cống vải”

 nghiencuulichsu.com : từ bài viết của GS Phan Huy Lê : Khảo cứu lại cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan , Trang đăng thêm những ý kiến khác xung quanh Hội thảo Mai Thúc Loan với Khởi nghĩa Hoan Châu để rộng đường dư luận   Bài 1 : Bác bỏ mọi luận cứ của giới sử học cho rằng “nạn cống … Tiếp tục đọc