Tagged with lâm ấp

Vấn đề nhà nước Lâm Ấp trong lịch sử

Vấn đề nhà nước Lâm Ấp trong lịch sử

Đổng Thành Danh* Dẫn luận Lâm ấp (Linyi) là một quốc gia thường được nhắc đến trong các văn bản của Trung Hoa để chỉ chính thể đầu tiên là tiền thân của vương quốc Chiêm Thành, tức là Champa sau này. Trong hầu hết các mô tả ấy, Lâm Ấp hiện lên như một … Tiếp tục đọc