Tagged with Kamikaze

Kamikaze (Thần phong)

Kamikaze (Thần phong)

Thiếu úy Kiyoshi Ogawa đâm vào chiếc hàng không mẫu hạm Bunker Hill của Hoa Kỳ biên dịch : Hongsonvh Kamikaze là các cuộc tấn công cảm tử của phi-công quân sự của Đế quốc Nhật Bản để chống lại tàu hải quân Đồng minh trong giai đoạn kết thúc của cuộc chiến Thái Bình … Tiếp tục đọc